Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 40/RMČ/2010

k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 300/RMČ/2010 ze dne 14. 6. 2010


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

1. usnesení Rady městské části Praha 14 č. 300/RMČ/2010 ze dne 14. 6. 2010 v části I. odst. 1. - ( souhlas s doplněním 3 provozoven nacházejících se na těchto místech: v ul. Chlumecká na pozemku parc. č. 72 a dvě provozovny v ul. Chlumecká na pozemku parc. č. 237/9 vše v k. ú. Černý Most do návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry )

2. část I. 2. zůstává beze změn - ( souhlas s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení )

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

postupovat v souladu s přijatým usnesením

T: 7. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OE