Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 43/RMČ/2010

k návrhu Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

předložit na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh zásad pro poskytování odměn

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS