Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 48/RMČ/2010

k návrhu na jmenování dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.


Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

I. o d v o l á v á

ke dni 6. 12. 2010 členy dozorčí rady Správy majetku Praha 14, a. s.

MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou
Evu Dokonalovou
Jiřího Šebka
Miroslava Dvořáka
Bc. Jaroslava Báču
Jaroslavu Kozohorskou

II. j m e n u j e

ke dni 7. 12. 2010 členy dozorčí rady Správy majetku Praha 14, a. s.

Pavla Maška
Ing. Břetislava Vodáka
Josefa Ťoupala
Ing. Jiřího Borkovce
Mgr. Vladimíra Tománka
Jiřího Šebka

III. s c h v a l u j e

odměňování členů dozorčí rady v následujícím funkčním období ve výši:
předseda dozorčí rady 5.000 Kč/měsíc
člen dozorčí rady 3.000 Kč/měsíc

IV. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

informovat členy dozorčí rady o rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: 10. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.