Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 49/RMČ/2010

k návrhu na změnu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

změnu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14, kterou se ruší místo vedoucího odboru Kanceláře starosty ke dni 31. 12. 2010

II. o d v o l á v á

p. Bohumila Sobotku z funkce vedoucího Kanceláře starosty z důvodu zrušení tohoto funkčního místa ke dni 31. 12. 2010

III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit další pracovněprávní kroky, vyplývající z organizační změny dle článku I., článku II.

T: 31. 12. 2010

Bc. Radek Vondra

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KS, KT