Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 51/RMČ/2010

k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Vytvoření systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu "Vytvoření systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti" dle výzvy uvedené v příloze č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

firmy, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě

III. j m e n u j e

hodnotící komisi jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 3 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek

2. seznámit členy hodnotící komise s jejich jmenováním

T: 8. 12. 2010

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OE, KS, KS OÚR, členové hodnotící komise