Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 53/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k předložení návrhu kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 79/2, 79/3 a 2725/4, k. ú. Kyje, na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru a na prodej pozemků parc. č. 79/2, 79/3 a 2725/4, k. ú. Kyje, o celkové výměře 15 m2 společnosti Gamatel s. r. o., se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1 za cenu 2 320 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 34 800 Kč

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej pozemků parc. č. 79/2, 79/3 a 2725/4, k. ú. Kyje

T: 10. 12. 2010

2. zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na pozemky parc. č. 79/2, 79/3 a 2725/4, k. ú. Kyje na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSM