Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 54/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění záměrů a k předložení návrhu kupních smluv na některé pozemky funkčně spjaté s bytovými domy v k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměrů na prodej některých pozemků funkčně spjatých s bytovými domy v k. ú. Hloubětín - varianta 2 (příloha č. 6)

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměrů - varianta 2

T: 10. 12. 2010

2. zajistit předložení návrhu kupních smluv na některé funkčně spjaté pozemky v k. ú. Hloubětín, blok Poděbradská - Chvalská, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 - varianta 2

T: 21. 12. 2010

Bc. Radek Vondra

Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSM