Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 55/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění adresného záměru a k následnému předložení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 924/2, k. ú. Hostavice o výměře 12 m2 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 924/2, k. ú. Hostavice, o výměře 12 m2 p. Zdeňku Vackovi, bytem Sečská 7, Praha 10, za cenu 500 Kč/m2, tj za celkovou kupní cenu ve výši 6 000 Kč

2. s předložením návrhu kupní smlouvy k projednání na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 924/2, k. ú. Hostavice, o výměře 12 m2

T: 10. 12. 2010

2. zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 924/2, k. ú. Hostavice, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSM, OE