Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 56/RMČ/2010

k návrhu na uzavření darovací smlouvy garáže na pronajatém pozemku parc. č. 2626/62 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením darovací smlouvy na garáž na pozemku parc. č. 2626/62 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a panem Miroslavem Mastným, bytem Drahobejlova 1294/9, Praha 9

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu darovací smlouvy na garáž na pronajatém pozemku parc. č. 2626/62 v k. ú. Kyje na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSM, OE