Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 57/RMČ/2010

k výpovědi NS č. 2008/OSMI/0018 a k zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 113/1 o výměře 201 m2 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s výpovědí NS č. 2008/OSMI/0018 ze dne 26. 3. 2008 na pronájem části pozemku parc. č. 113/1 o výměře 201 m2 v k. ú. Kyje paní Ivetě Atě Kopecké, bytem Rokycanova 938/8, Praha 3

2. se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 113/1 v k. ú. Kyje paní Jitce Ganzarčíkové, bytem Hodějovská 18, Praha 9, za cenu ve výši 480 Kč/m2

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. seznámit paní Ivetu Atu Kopeckou s rozhodnutím Rady městské části Praha 14

2. zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 113/1 v k. ú. Kyje paní Jitce Ganzarčíkové

T: 15. 12. 2010

3. zajistit předložení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 113/1 v k. ú. Kyje paní Jitce Ganzarčíkové na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSM, OE