Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 58/RMČ/2010

k revokaci usnesení č. 471/RMČ/2010 a ke zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1072/177 o výměře 320 m2 v k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení č. 471/RMČ/2010 v plném rozsahu

II. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 1072/177 o výměře 320 m2 v k. ú. Hloubětín za cenu 30 Kč/m2/rok s uživateli pozemku, sourozenci Janečkovými, bytem Mochovská 21, Praha 9

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na pronájem pozemku

T: 10. 12. 2010

2. zajistit informování uživatelů pozemku o zveřejnění záměru

T: 10. 12. 2010

3. po uplynutí doby zveřejnění záměru uzavřít nájemní smlouvu na pozemek v případě, že nebudou k záměru podány námitky

T: 15. 1. 2011

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSM