Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 61/RMČ/2010

k návrhu na dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 a na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s dodatkem č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500

2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku (kuchyň v objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín)

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. předložit dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Zastupitelstvu městské části Praha 14

2. předložit smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku (kuchyň v objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín)

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Zelenečská, KS