Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 62/RMČ/2010

k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 13. 12. 2010


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

pronájem jednoho pokoje v ubytovně objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 13. 12. 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Baľilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o schválení pronájmu jednoho pokoje v ubytovně Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 13. 12. 2010

T: 10. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: O©, SMP-14, a. s., M© Zelenečská