Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

2. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 6. 12. 2010

č. 63/RMČ/2010

k žádosti o změnu čerpání finančních prostředků v rozpočtu projektu podpořeného z grantového řízení městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem změn v rozpočtech projektů dle žádosti Sdružení na pomoc dětem s handicapy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit provedení změny v rozpočtech projektů dle žádosti Sdružení na pomoc dětem s handicapy

T: 16. 12. 2010

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OE, Sdružení na pomoc dětem s handicapy