Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 66/RMČ/2010

k žádosti na vrácení jistiny - smluvní pokuty ve veřejné soutěži formou licitace na pronájem bytu městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vrácením jistiny ve výši 15.000 Kč žadateli, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele a Správu majetku Praha 14, a. s. o vrácení jistiny ve výši 15.000 Kč, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 1. 2011

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel