Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 72/RMČ/2010

k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

podání výpovědí z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zákoníku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14

podáním výpovědí z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS