Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 75/RMČ/2010

k návrhu na souhlas se snížením smluvního nájemného pro nájemce v nebytových prostorách objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se snížením smluvního nájemného pro nájemce za užívání nebytových prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s., o odsouhlasení snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSM, nájemce