Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 77/RMČ/2010

k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 provedení volby kandidátky dle přílohy

T: 21. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSO