Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 78/RMČ/2010

k návrhu na Organizační řád platný od 1. 1. 2011


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

Organizační řád platný ode dne 1. 1. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit vydání Organizačního řádu

T: 1. 1. 2011

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: vedoucí odborů