Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 82/RMČ/2010

k jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 14


 

Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

jednací řád komisí Rady městské části Praha 14 dle přílohy č. 1- pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zabezpečit vydání jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 14

T: 31. 12. 2010

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS, tajemníci jednotlivých komisí