Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 84/RMČ/2010

k návrhu na jmenování člena dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.


Rada městské části Praha 14 v působnosti valné hromady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

I. o d v o l á v á

ke dni 20. 12. 2010 člena dozorčí rady obchodní spol. Správa majetku Praha 14, a. s. Jiřího Šebka

II. j m e n u j e

ke dni 21. 12. 2010 člena dozorčí rady obchodní spol. Správa majetku Praha 14, a. s. MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou

III. s c h v a l u j e

znění mandátní smlouvy pro jednotlivé členy dozorčí rady dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

IV. u k l á d á

dozorčí radě obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

jmenovat členy představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.

T: 15. 1. 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, dozorčí rada, Jiří Šebek, MUDr. Kateřina Pavlíčková