Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 85/RMČ/2010

k návrhu na schválení instrukce QI 63-01-02 V02R00 Provoz služebních vozidel


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

instrukci QI 63-01-02 V02R00 Provoz služebních vozidel

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

seznámit s touto instrukcí pracovníky ÚMČ Praha 14

T: 20. 12. 2010

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, KT