Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 86/RMČ/2010

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy k oplocené části pozemku parc. č. 45/1 o výměře 60 m2 , k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním adresného záměru a s následným uzavřením nájemní smlouvy k oplocené části pozemku parc. č. 45/1 o výměře 60 m2, k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a Bc. Radkem Vondrou, bytem Šimanovská č. p. 55, Praha 9

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění adresného záměru na pronájem oplocené části pozemku parc. č. 45/1 o výměře 60 m2 , k. ú. Kyje

T: 31. 12. 2010

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy k oplocené části pozemku parc. č. 45/1 o výměře 60 m2 , k. ú. Kyje s Bc. Radkem Vondrou za podmínky, že městská část Praha 14 neobdrží ke zveřejněnému záměru žádné připomínky

T: 31. 1. 2011

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Lucie Svobodová Ing. Břetislav Vodák
zástupkyně starosty městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSM