Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 89/RMČ/2010

k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 1 Kč - lednice Zanussi Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s přijetím věcného daru ve výši 1 Kč - lednice Zanussi od paní Zuzany Šerákové

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit PaedDr. Irenu Valentovou, ředitelku MŠ Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 s udělením souhlasu k přijetí věcného daru ve výši 1 Kč - lednice Zanussi

T: 30. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Šebelova