Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 20. 12. 2010

č. 90/RMČ/2010

k návrhu na odpis pohledávek za strávníky ąkolní jídelny M© Zelenečská 500, Praha 9 - Hloubětín


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odpisem pohledávky za strávníky ąkolní jídelny M© Zelenečská 500, Praha 9 - Hloubětín ve výąi 1.158 Kč za 11/2010 a 1.107 Kč za 12/2010

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit PaedDr. Evu Cífkovou, ředitelku M© Zelenečská se souhlasným stanoviskem zřizovatele k odpisu pohledávek za strávníky ąkolní jídelny M©

T: 30. 12. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Vondra Ing. Břetislav Vodák
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: O©, OE, M© Zelenečská