Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


7. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2011


č. 81/RMČ/2011


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2593/2, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2580/5, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2593/2, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2580/5, k. ú. Kyje se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., se sídlem U Plynárny 500, Praha 4


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2593/2, k. ú. Hloubětín a parc. č. 2580/5, k. ú. Kyje

T: 15. 3. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI