Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


9. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2011


č. 143/RMČ/2011


k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k prodloužení platnosti nájemní smlouvy č. 2006/OESM - OMD/0013 na pronájem části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění 1 ks reklamního poutačeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2006/OESM - OMD/0013 na prodloužení platnosti pronájmu části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení, se společností ORIS Praha s. r. o., se sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2006/OESM - OMD/0013 se spol. ORIS Praha s. r. o.


T: 15. 3. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE