Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


9. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2011


č. 144/RMČ/2011


k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2600/1 v k. ú. Kyje se spol. outdoor akzent s. r. o. za účelem umístění 1 ks reklamního zařízeníRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2600/1 v k. ú. Kyje, za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení se společností outdoor akzent s. r. o. , se sídlem Karlova 27, Praha 1

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit společnost outdoor akzent s. r. o. s rozhodnutím Rady městské části Praha 14


T: 15. 3. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE