Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


9. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2011


č. 156/RMČ/2011


k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 10.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 10.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek pro děti MŠ Šebelova od pana Victora Fitsaye


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit PaedDr. Irenu Valentovou, ředitelku MŠ Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 10.000 Kč na nákup hraček a didaktických pomůcek

T: 14. 3. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ Šebelova