Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


9. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2011


č. 158/RMČ/2011


k postupu městské části Praha 14 při projednávání záměru bytové výstavby "PANORAMA KYJE" obchodní společnosti EKOSPOL, a. s.


Rada městské části Praha 14


I. p o v ě ř u j e

Bc. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14

pí Soňu Tománkovou, zástupkyni starosty městské části Praha 14

Ing. Břetislava Vodáka, zástupce starosty městské části Praha 14


k jednání se spol. EKOSPOL, a. s. ve věci ukládky zeminy, terénních a sadových úprav

a ve věci finančního daru pro MČ Praha 14

II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


vyhotovit návrh odvolání městské části Praha 14 do územního rozhodnutí o umístění stavby "Panorama Kyje II" vydaného Úřadem městské části Praha 14 - OVD pod čj. ÚMČP14/11/08162/OVD/MILD ze dne 3. 3. 2011 z důvodu nedostatku veřejně přístupné zeleně a nevhodného řešení parkovacích stání na povrchu terénu a předložit na příští jednání Rady městské části Praha 14

T: 21. 3. 2011Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra, Soňa Tománková, Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: KS - OÚR