Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 212/RMČ/2011


k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 65.765 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s postoupením pohledávky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit postoupení pohledávky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: průběžně

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, OE