Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 215/RMČ/2011


k pronájmu části pozemků parc. č. 1695/1 a 2830/1 v ul. Borská, k. ú. Kyje za účelem využití pozemku jako zahrádkyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s výjimkou z pravidel pro uzavírání nájemních smluv na zahrádky a zveřejnění adresného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1695/1 a 2830/1 o výměře 250 m 2 v k. ú. Kyje, panu Josefu Kopeckému, bytem Bří Venclíků 1071/4, Praha 9


2. s následným uzavřením nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a panem Kopeckým, pokud městská část Praha 14 neobdrží k zveřejněnému záměru žádnou připomínku


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 1695/1 a 2830/1 v k. ú. Kyje s panem Kopeckým

T: 29. 4. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE