Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 217/RMČ/2011

k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení do pozemků parc. č. 2378, 2792, 2793, 2797, 2798, 2799, 2800 a 2574/40 v k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení do pozemků parc. č. 2378, 2792, 2793, 2797, 2798, 2799, 2800 a 2574/40 v k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, za cenu 231 500 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení do pozemků parc. č. 2378, 2792, 2793, 2797, 2798, 2799, 2800 a 2574/40 v k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a. s.


T: 15. 5. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI