Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 218/RMČ/2011

k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici za Rokytkou"

Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici za Rokytkou"


II. s c h v a l u j e


1. obsah výzvy (příloha č. 2 - pouze v tiskové podobě) k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici za Rokytkou"


2. seznam firem (příloha č. 3 - pouze v tiskové podobě), které obdrží výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici za Rokytkou"


III. j m e n u j e


hodnotící komisi k hodnocení nabídek obdržených v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici za Rokytkou", jejíž členové jsou uvedeni v příloze č. 4 - pouze v tiskové podobě


IV. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit realizaci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce "odstranění staveb řadových garáží v ulici za Rokytkou"

T: 8. 4. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, KS, OE