Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


11. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2011


č. 219/RMČ/2011

k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" Praha 14

Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


oznámení zjišťovacího řízení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákona) k záměru "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" Praha 14 v území mezi ulicemi Poděbradskou, Slévačskou a Kryloveckou


II. s o u h l a s í


1. s funkčním využitím dotčeného území pro bydlení v celkové kapacitě max. 90 %


2. s další přípravou realizace předmětného záměru bez požadavku na zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 zákona


III. p o ž a d u j e


1. v dalším stupni projektové dokumentace doplnit do řešení využití nebytových prostor (min.10%)


2. dodržet ve fázi přípravy, výstavby a provozu stavby opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě k ompenzaci nepř íznivých vlivů dle kapitoly 4. oznámení


3. předložit před podáním žádosti o umístění stavby příslušnou dokumentaci (DÚR) městské části Praha 14 k vyjádření


IV. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


odeslat vyjádření městské části Praha 14 k oznámení k záměru "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" Praha 14 na Magistrát hl. m. Prahy - OOP

T: 5. 4. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: KS - OÚR