Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 420/RMČ/2011


k výběrovému řízení na akci "Oprava balkonů ČM II, Praha 9"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách


II. s o u h l a s í


na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KAZIKO, a. s., Pod Turnovskou tratí 182, Praha 9, IČ: 26693054 na akci "Oprava balkonů ČM II, Praha 9" s tím, že smlouva o dílo bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat Ing. Mgr. Lucii Svobodovou, předsedkyni představenstva a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení a zajistit prostřednictvím SMP- 14, a. s. uzavření smlouvy o dílo s firmou KAZIKO, a. s., Pod Turnovskou tratí 182, Praha 9, IČ: 26693054 na akci "Oprava balkonů ČM II, Praha 9"

T: 30. 7. 2011Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák

 

Příloha č. 1


Náležitosti smlouvy o dílo uzavřené mezi městskou částí Praha 14 zastoupenou SMP 14, a.s.

a


firmou KAZIKO, a. s., Pod Turnovskou tratí 182, Praha 9, IČ: 26693054 na akci "Oprava balkonů ČM II, Praha 9"

cena ........4 580 112 Kč bez DPH

platební podmínky.. konečná faktura

záruka.......................... .. 60 měsíců

termín plnění................... 63 dnů

sankce           zhotovitel - při nedodržení lhůty pro provedení díla pokuta ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení

                       objednatel - v případě prodlení s úhradou faktury pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení