Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 422/RMČ/2011


k žádosti o finanční příspěvek na účast 4 členů občanského sdružení Octopus - Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu na mezinárodním turnaji Eindhoven 2011Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Octopus -

Asociace pro vzdělávání, sport a kulturu na účast 4 členů na mezinárodním turnaji

Eindhoven 2011


II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení


T: 29. 7. 2011
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OE, OSVZ