Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 423/RMČ/2011


k žádosti TJ Kyje - oddíl kopané o finanční příspěvek na nákup přenosných fotbalových branekRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000 Kč TJ Kyje - oddíl kopané na nákup přenosných branek


II. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


podepsat darovací smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení


T: 29. 7. 2011
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OE, OKO