Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 430/RMČ/2011


k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění stavby "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" při ul. Poděbradská-Slévačská-Krylovecká, Praha 9 - HloubětínRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s dokumentací pro územní řízení na umístění stavby "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" při ul. Poděbradská-Slévačská-Krylovecká, Praha 9 - Hloubětín

II. n e m á n á m i t e k


k umístění stavby "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" na pozemcích v k. ú. Hloubětín podle předložené dokumentace, zpracované MS architekti, Praha 10 v 02/2011 a 06/2011


III. p o ž a d u j e


za účelem předání části pozemků v k. ú. Hloubětín MČ Praha 14, kde v budoucnu bude založena veřejná plocha městské a krajinné zeleně, chodníky a další zařízení, uzavřít před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu darovací smlouvu


IV. u k l á d á

Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


sdělit stanovisko městské části Praha 14 k umístění stavby "Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín" společnosti JRD Hlubočepy, s. r. o. Vinohradská 220a, Praha 10


T: 10. 8. 2011

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OVD, OSMI