Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 433/RMČ/2011


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s možností provést stavbu na části pozemku parc. č. 232/698, katastrální území Černý Most, při ul. Kpt. Stránského, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a stavebníkem Společenství Kpt. Stránského č. p. 997, se sídlem Kapitána Stránského 997/1, Praha 9 na pronájem ideální 1/4 pozemku za účelem možnosti provést stavbu zateplení objektu o celkové výměře 1,60 m 2 , za celkové roční nájemné 34 Kč


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zveřejnění záměru a následné uzavření nájemní smlouvy na pronájem ideální 1/4 pozemku se stavebníkem Společenství Kpt. Stránského č. p. 997, se sídlem Kapitána Stránského 997/1, Praha 9

T: 31. 8. 2011


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI