Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 434/RMČ/2011


k návrhu na uzavření dodatku č. 1 k prodloužení platnosti NS č. 01/OSM/0062 na pronájem části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje za účelem provozování veřejného parkoviště polikliniky BioregenaRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 01/OSM/0062 na prodloužení platnosti pronájmu části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje za účelem provozování veřejného, bezúplatného parkoviště, se společností Poliklinika Bioregena s. r. o., Vajgarská 1141, Praha 9, na dobu 5 let za cenu 30 Kč/m 2/rok


II. u k l á d á

1. Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 01/OSM/0062 se společností Poliklinika Bioregena, s. r. o.


2. Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


jednat o možnosti rozšíření parkoviště a zřízení stání pro invalidy


T: 30. 7. 2011


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OE