Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2011


č. 435/RMČ/2011


k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2727/7, k. ú. Kyje, o výměře 1 m 2, z majetku HMP společnosti Poliklinika Bioregena, s. r. o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodejem pozemku parc. č. 2727/7, k. ú. Kyje, o výměře 1 m 2 pod budovou č. p. 1141, ve vlastnictví společnosti Poliklinika Bioregena, s. r. o., se sídlem Vajgarská 1141, této společnosti


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska městské části Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP a informovat žadatele


T: 25. 7. 2011
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI