Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 621/RMČ/2011


k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497,

ul. Slévačská, Praha 9



Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou - jednoho roku, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o souhlasu s poskytnutím užívání přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu určitou - jednoho roku s možností dalšího prodloužení

T: 31. 1. 2012




Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS