Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 624/RMČ/2011


k žádosti dědiců na prominutí dlužného nájemného váznoucího na bytě v č. p. 1133, ulice Ronešova, Praha 9 ve výši 59.293 Kč s přísl.Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prominutím dlužného nájemného váznoucího na bytě v č. p. 1133, ulice Ronešova, Praha 9 ve výši 59.293 Kč s přísl. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit pokračování soudního sporu na vymáhání částky 59.293 Kč s přísl.


T: průběžně dle úkolů soudu

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel