Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 625/RMČ/2011


k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 1.669 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 774, ulice Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prominutím poplatků z prodlení ve výši 1.669 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 774, ulice Kardašovská, Praha 9dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s prominutím poplatků z prodlení ve výši 1.669 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 774, ulice Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 30. 11. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, žadatel