Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 629/RMČ/2011


k návrhu na schválení instrukce QI 63-01-02 V02R02 - Provoz služebních vozidelRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


instrukci QI 63-01-02 V02R02 - Provoz služebních vozidel

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit seznámení odpovědných zaměstnanců, zařazených do Úřadu městské části Praha 14, s revizí instrukce v souladu s interní směrnicí o řízení dokumentace a záznamů


T: 21. 11. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS