Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 634/RMČ/2011


k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru "ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra, Praha 14, Praha - Satalice"Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s oznámením zjišťovacího řízení dle ust. § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákona) k záměru "ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra, Praha 14, Praha - Satalice"


II. p o ž a d u j e


dodržet v dalším stupni projektové dokumentace a při realizaci stavby opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě k ompenzaci nepř íznivých vlivů podle kapitoly D.4. předloženého oznámení


III. s o u h l a s í


s další přípravou realizace předmětného záměru bez požadavku na zpracování dokumentace podle přílohy č. 4 zákona


IV. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


odeslat vyjádření městské části Praha 14 k oznámení k záměru "ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra, Praha 14, Praha - Satalice" na Magistrát hl. m. Prahy - OOP

T: 24. 11. 2011


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS - OÚR