Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 636/RMČ/2011


k návrhu na podání žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2012Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání projektů prevence kriminality dle přílohy č. 1, 2


2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtů projektů, v případě snížení dotace, nejvýše však ve výši rozdílu mezi rozpočtem projektu a výší poskytnuté dotace


II. u k l á d á

Soně Tománkové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit podání projektů Magistrátu hl. m. Prahy

T: 25. 11. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Soňa Tománková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Soňa Tománková
Na vědomí: OSVZ, OE