Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


26. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 11. 2011


č. 641/RMČ/2011


ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Ekospol, a. s.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se zněním dopisu dle přílohy č. 1, 2 tohoto usnesení ve věci smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Ekospol a. s.


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání výše uvedených dopisů

T: 25. 11. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSMI, KS OÚR, OPM