Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 20. 2. 2012


č. 101/RMČ/2012


k žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2012/2013 v mateřských školách městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


pro školní rok 2012/2013 v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě


II. p o v ě ř u j e

Mgr. Alenu Naidrovou, vedoucí odboru školství


k potvrzení dohod o stanovení počtu tříd v mateřské škole a počtu dětí ve třídách dle schválených příloh


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


seznámit ředitelky mateřských škol se schválenou výjimkou z počtu dětí ve třídách mateřských škol


T: 29. 2. 2012Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OŠ, MŠ